มีผลลัพธ์

เจตจำนงสุจริต

หน้าหลัก >เจตจำนงสุจริต
ลำดับ รายละเอียด
1 2565 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา
2 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา
3 2564 รายงานการลงชื่อรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี)
4 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หน้านายกเทศมนตรีตำบลบางปลา)
5 2564 รายงานการลงชื่อรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศเกี่ยวกับนโยบายและการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา
6 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา
7 2563 รายงานการลงชื่อรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศเกี่ยวกับนโยบายและการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา
8 2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา
9 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา