มีผลลัพธ์

เจตจำนงสุจริต

หน้าหลัก >เจตจำนงสุจริต
ลำดับ รายละเอียด
1 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา
2 2564 รายงานการลงชื่อรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี)
3 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หน้านายกเทศมนตรีตำบลบางปลา)
4 2564 รายงานการลงชื่อรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศเกี่ยวกับนโยบายและการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา
5 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา
6 2563 รายงานการลงชื่อรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศเกี่ยวกับนโยบายและการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา
7 2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา
8 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา