มีผลลัพธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หน้าหลัก >แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายละเอียด
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564)