มีผลลัพธ์

งบแสดงฐานะการเงิน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าหลัก >งบแสดงฐานะการเงิน

รายการงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ รายละเอียด
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1) เดือนตุลาคม-ธันวาคม2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1 - 2) ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
4 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ปีงบประมาณ 2564
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสสาม) เมษายน - มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
6 งบแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาส 1 - 2) (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564
7 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก)
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสสอง) มกราคม-มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
10 สรุปรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ปีงบประมาณ 2563
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) กรกฎาคม-กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
12 งบแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายจากเงินรายรับ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2563
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) มกราคม-มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
14 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) กรกฎาคม-กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) เมษายน-มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
17 งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายจากเงินรายรับ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
19 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561