มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปลาได้นำปรึกษาในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ประชุมสภาเทศบาล ตำบลบางปลาได้มีมติกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

- การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ในเดือน พฤษภาคม 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน

- การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ในเดือน กรกฎาคม 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน

- การประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ในเดือน สิงหาคม 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน

- การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ในเดือน ธันวาคม 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน

- ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน บริเวณชุมชนบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจของเทศบาลตำบลบางปลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองช่างของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง