มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ตามที่เทศบาลตำบลบางปลาได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลาครั้งแรก ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคสอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น

บัดนี้ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลา ได้จัดให้มีการพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาล เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลา ครั้งแรก ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ผลปรากฏว่าที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวศรีวรา เลิศศรีนภาพร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางปลา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน บริเวณชุมชนบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจของเทศบาลตำบลบางปลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองช่างของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง