มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น

-----------------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลบางปลาได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลบางปลา และศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบางปลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และเปิดโอกาสให้ประชานร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เทศบาลตำบลบางปลา จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบางปลา ในช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. แจ้งเรื่องด้วยตนเอง หรือส่งหนังสือมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา 199/7 หมู่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 - บางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือโทรศัพท์ 034 468 061

2. สายตรงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 468 177

3. เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางปลา ที่ https://www.bangpla-skn.go.th/website/th ผ่านช่องทางแชทมุมล่างขวาของเว็บไซต์

4. สายตรงผู้บริหาร ดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่

https://www.bangpla-skn.go.th/website/th/bp_ab_management_team

5. สายตรงเทศบาล ดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่

https://www.bangpla-skn.go.th/website/th/bp_ab_direct_line

6. ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน (Bangpla Smart Public Service - BPS) โดยเข้าสู่ระบบที่ https://www.bangpla-skn.go.th/website/th/login

7. เพจเฟสบุ้ค (Facebook Page) เทศบาลตำบลบางปลา

8. กล่องรับฟังความคิดเห็น ณ เทศบาลตำบลบางปลา

จึงประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน บริเวณชุมชนบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจของเทศบาลตำบลบางปลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองช่างของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง