มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา

เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี พ.ศ.2565

              อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสั่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสั่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสั่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษี แต่ละรายทราบ นั้น

           บัดนี้ เทศบาลตำบลบางปลา ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและส่งปลูกสร้างตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ / ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบางปลาได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้ฉะนั้น หากเจ้าของ / ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสั่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ กองคลัง เทศบาลตำบลบางปลา ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อเทศบาลตำบลบางปลา จักได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-468061 ต่อ 16


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565


ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศยกเลิกแผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศยกเลิกแผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566