มีผลลัพธ์

หน้าหลัก > พนักงานและเจ้าหน้าที่

บุคลากรภายในสำนักปลัดเทศบาล

จ่าเอกสุวิทย์ ฉ่ำคร้าม

ปลัดเทศบาล
-
034468061 ต่อ 13

ว่าง

รองปลัดเทศบาล
-
-

นายมนัส โพธิ์เทศ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
034 468061 ต่อ 15

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-
-

นายจารุพงศ์ ปิ่นสุภา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
034 468061 ต่อ 15

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
-
-

นางสาวศรีวรา เลิศศรีนภาพร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
034 468061 ต่อ 15

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-

ว่าง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
-

ว่าง

นิติกร
-
-

นางสาวกนกพร โต๊ะทอง

นักพัฒนาชุมชน
034468061 ต่อ 0

นายวรกานต์ อรรถกานต์วิกัย

นักทรัพยากรบุคคล
034468061

นางสาวฐิติรัตน์ กัญจนพรวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ
034 468061 ต่อ 25

นายบุญช่วย นาควิจิตร์

หัวหน้าหมวดรถยนต์
-
034 468061 ต่อ 0

นางสาวมนัญชยาญ์ โกทัณฑ์

เจ้าพนักงานทะเบียน
034 468061 ต่อ 21

นางสาวสุมาลี ทองป้อย

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
034 468061 ต่อ 21

นางภัทริดา ศรีสุดดี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
034 468061 ต่อ 25

นางสาวสุจิรา ศรีสุดดี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
034 410520 034 468061 ต่อ 25

นางสาวณัฐฐา ขันจำนงค์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
034 468061 ต่อ 14

นางสาวมัลลิกา เขียวเขิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
034468061 ต่อ 25

นายกิตติศักดิ์ โกทัณฑ์

พนักงานขับรถยนต์
034 468061 ต่อ 21

นายขจรศักดิ์ น้ำดอกไม้

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
034 468061

นายสาธร แสงไข่

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
034 468061

นายเดชา ช่องคันปอน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
034 468061

นายสามารถ อินทะจักร

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
034468061

นายจิรเมธ นาคป้อมฉิน

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
034468061

นายตะวัน มรรคเจริญ

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
034468061

นายสาธิต เอี่ยมสะอาด

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
034468061

บุคลากรภายในกองการศึกษา

นางสาวขวัญตา เจริญศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา
034 468216

นายคณิต ฐิติพงศ์พิทักษ์

นักวิชาการศึกษา
034 468216

นางนันฑรัตน์ แก้วมณี

เจ้าพนักงานธรุการ
034 468216

นางสาวจิราพร อารีกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
034 468216

นายเหรียญทอง ลามาตย์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ
034 468216

นายภูรินท์ ธวัชพันธุ์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ
034 468216

นางสาวขวัญฤทัย ชัยขันธ์

ครู
034 468216

นางวรัชกุล ราชประโคน

ครู
034 468216

นางฐิติพร มิตรวงษา

ครู
034 468216

นายวิลเบอร์ ศิริอุฒจันทร์

ครู
034 468216

นางสาวบุษราภรณ์ เตวิชฤทธิไกร

ผู้ช่วยครู
034 468216

นางสาวยศวดี พุ่มปาน

ผู้ช่วยครู
034 468216

นางสาวจินตนา พงษ์สระพัง

ผู้ช่วยครู
034 468216

นางสาววรรณ์เพ็ญ เสือพิทักษ์

ผู้ช่วยครู
034 468216

นางสาวอุบลวรรณา​ คงศิลป์

ผู้ช่วยครู
034 468216

นางสาวณัฐมน ฉิมมณี

ผู้ช่วยครู
034 468216

นางสาวปรางค์รัณญา สรวงทอง

ผู้ช่วยครู
034 468216

นายไพโรจน์ ปั้นบรรจง

ภารโรง
-
034 468216

นางสาววิมาล เชียงแหลม

ครู
034 468215

นางภัทิรา เลี้ยงรักษา

ครู
034 468215

นางสาวสุวรรณา ถาวรวยัคฆ์

ครูผู้ดูแลเด็ก
034 468215

นางสาวโสภา เศวตพันธ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
034 468215

นางวัลนี สังวาลสิน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
034 468215

นางสาวอิสรียากร สุริยันต์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
034 468215

นางสาวสุดาพร แสวงผล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
034 468215

นางสาวภาวินี ปานวิสัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
034 468215

บุคลากรภายในกองคลัง

นางสิริลักษณ์ ฉัตรทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง
034 468061 ต่อ 23

นางสาวสุกัญญา นิลละมัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
034 468061 ต่อ16

นางสาวขวัญฤทัย มอญใต้

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
034 468061 ต่อ16

นางสาวพิฐชญาณ์ นันทสิมะโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี
034 468061 ต่อ16

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
-

นายศักดิ์สิทธิ์ แหลมสั้น

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
034 468061 ต่อ 0

นายเอกสิทธิ์ พรามกุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
034 468061 ต่อ16

บุคลากรภายในกองช่าง

-

ผู้อำนวยการกองช่าง
-
-

นางสาวปัตติยา อาระหัต

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
034 410520

นายพัลลภ ดาวเรือง

นายช่างโยธา
034 410520

นายวิชัย ชายทอง

นายช่างโยธา
034 410520

นายสมพงศ์ ฉิมพุดซา

นายช่างโยธา
-
034 410520

นางสาวปิยะวดี วันวาศรี

เจ้าพนักงานธุรการ
034410520

นางสาวปราณี นิลพัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
034 410520

บุคลากรภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกัญญ์วรา รัตนะมะสะ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
034 410520

นายนิพนธ์ อุทุมพร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
034 410520

นางสาวชนนิภา เปี้ยกาศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
034 410520

นายทวีรัศมี์ ฉัตรสงวนชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
034 410520

นายทองหล่อ ต้นสำโรง

พนักงานขับรถยนต์
-
034 410520

นายบุญเจิด โพธิ์ศรี

พนักงานขับรถยนต์
-
034 410520

นายพนาไพร ทับไกร

พนักงานขับรถยนต์
-
034 410520

บุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน

ว่าง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-
-