มีผลลัพธ์

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หน้าหลัก >เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

รายการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ลำดับ รายละเอียด
1 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 การสร้างขวัญและกำลังใจ
8 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลวิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ.2565
9 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2564
10 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2563
11 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2562
12 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2561
13 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลวิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564
14 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2565
15 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
16 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 – 2566
17 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561 – 2563
18 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
19 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
20 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
21 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
22 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
23 ประกาศประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดสรรบุคลากร
24 แผนผังหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ
25 แผนผังหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป
26 ศูนย์รวบรวมความรู้สำหรับบุคลากร เทศบาลตำบลบางปลา