มีผลลัพธ์

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หน้าหลัก >เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

รายการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ลำดับ รายละเอียด
1 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลวิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ.2565
2 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2564
3 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2563
4 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2562
5 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2561
6 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลวิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564
7 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2565
8 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
9 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 – 2566
10 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561 – 2563
11 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
12 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
13 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
14 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
15 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
16 ประกาศประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดสรรบุคลากร
17 แผนผังหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ
18 แผนผังหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป
19 ศูนย์รวบรวมความรู้สำหรับบุคลากร เทศบาลตำบลบางปลา