มีผลลัพธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ลำดับ รายละเอียด
1 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ.2567
2 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 รายงานนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประะชาชนของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
7 มาตรการปรับปรุง/ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2566
8 แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts
9 คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
10 กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม
11 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ITA ในปี 2565
12 การประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ชุมชนหมู่บ้านณัฐยา