มีผลลัพธ์

นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

หน้าหลัก >นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ลำดับ รายละเอียด
1 ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับปี พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย)
2 Announcement of Bang Pla Subdistrict Municipality: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) 2024
3 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
4 รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
7 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานฯ (รอบ12 เดือน ปี พ.ศ.2566)
8 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานฯ (รอบ6เดือนแรก ปี พ.ศ.2566)
9 2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
10 2565 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปลา
11 2565 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
12 2565 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
13 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
14 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
15 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
16 2564 รายงานผลดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงระบบการทำงานและแนวทางเพิ่มเติม
17 2564 มาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการทำงาน และมาตรการอื่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
18 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
19 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
20 2563 มาตรการเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลบางปลา
21 2563 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
22 2563 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
23 2562 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
24 2562 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
25 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
26 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการและกลไกการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
27 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
28 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
29 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
30 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ