มีผลลัพธ์

นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

หน้าหลัก >นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ลำดับ รายละเอียด
1 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
2 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
3 2564 รายงานผลดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงระบบการทำงานและแนวทางเพิ่มเติม
4 2564 มาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการทำงาน และมาตรการอื่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
5 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
6 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
7 2563 มาตรการเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลบางปลา
8 2563 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
9 2563 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
10 2562 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
11 2562 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
12 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
13 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการและกลไกการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
14 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
15 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
16 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
17 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ