มีผลลัพธ์

นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

หน้าหลัก >นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ลำดับ รายละเอียด
1 2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2 2565 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปลา
3 2565 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
4 2565 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
5 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
6 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
7 2564 รายงานผลดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงระบบการทำงานและแนวทางเพิ่มเติม
8 2564 มาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการทำงาน และมาตรการอื่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
9 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
10 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
11 2563 มาตรการเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลบางปลา
12 2563 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
13 2563 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
14 2562 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
15 2562 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
16 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
17 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการและกลไกการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
18 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
19 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
20 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
21 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ